Във връзка с изпълнение на договор за БФП № BG16RFOP002-2.002-0475-C01 "София коннект" ЕООД обявява процедура "Открит избор" по ПМС 160 с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 1 брой "Интегрирана система за управление на бизнес процесите" и 1 брой „Сървър“ Обособена позиция 1: 1 брой "Интегрирана система за управление на бизнес процесите" Обособена позиция 2: 1 брой „Сървър“

Повече информация можете да намерите тук

Support calls

Supervised operation by highly skilled network and system engineers.

Tel.: +359 242 00300


Working Hours:

*24 hours a day *7 days a week