Във връзка с изпълнение на договор за БФП № BG16RFOP002-2.002-0475-C01 с бенефициент „СОФИЯ КОННЕКТ“ ЕАД и проект:

Развитие на управленския капацитет и устойчив растеж на "СОФИЯ КОННЕКТ" ЕАД

 

Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността и експортния потенциал на "СОФИЯ КОННЕКТ" ЕАД, чрез подобряване на вътрешно-фирмените процеси, въвеждане на международно признати стандарти и инвестиране в специализирани дълготрайни нематериални и материални активи.

Конкретните цели на проекта са:

 • Да се развие управленския капацитет и насърчи растежа на "СОФИЯ КОННЕКТ" ЕАД, чрез закупуването и въвеждането на Интегрирана система за управление на бизнес процесите ERP/CRM - 1 бр.;
 • Да се насърчи интернационализацията на софтуерните услуги на "СОФИЯ КОННЕКТ" ЕАД, чрез въвеждане на международно признати стандарти за качество ISO 9001 и за опазване на околната среда ISO 14001;
 • Да се насърчи използването на информационни и комуникационни технологии, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на сървър - 1 бр., които ще допринесат за:
  • Повишаване на качеството на предлаганите продукти и услуги;
  • Намаляване на себестойността на предлаганите продукти и услуги, чрез оптимизиране на оперативните разходи;
  • Модернизация на технологиите и управлението в предприятието;
  • Увеличаване на ефективността и пазарното представяне на фирмата;
  • Усъвършенстване на вътрешните бизнес процеси;
  • Съкращаване на времето за изпълнение на поръчки;
  • Увеличаване на износа, пазарният дял и приходите от продажби на фирмата;
  • Намаляване на вредни емисии и замърсяването на околната среда; 

Проекта предвижда следните дейности: 

 • Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет: (ще бъде постигната чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001)
 • Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет: (ще бъде постигната чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001)
 • Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги (ще бъде постигнато чрез закупуване и внедряване на Интегрирана система за управление на бизнес процесите - 1 бр.)
 • Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, чрез закупуване на ново оборудване, необходимо за функционирането на Интегрирана система за управление на бизнес процесите (ще бъде постигнато чрез закупуване и инсталиране на 1 бр. сървър, необходим за функционирането на интегрираната система за управление на бизнес процесите)
 • Визуализация и публичност 

Обща стойност на договора за БФП: 305 120 лв. от които БФП- 213 584 лв., от които 181 546. 40 лв. европейско и 32 037. 60 лв. национално съфинансиране. 

Проект БФП № BG16RFOP002-2.002-0475-C01,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------

 

Проект  БФП № BG16RFOP002-2.002-0475-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Support calls

Supervised operation by highly skilled network and system engineers.

Tel.: +359 242 00300


Working Hours:

*24 hours a day *7 days a week